maatregel vermogen uit letselschade-uitkering en bepaling eigen bijdrage Wlz of Wmo 2015

In de huidige eigen bijdrage systematiek van de Wlz en de Wmo 2015 wordt de hoogte van de eigen bijdrage berekend aan de hand van het verzamelinkomen en 8% van de grondslag sparen en beleggen (de VIB). Aangezien de letselschadevergoeding meetelt als vermogen in box 3, werkt de letselschadevergoeding door in de VIB en heeft het invloed op de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wlz of maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015. De eigen bijdrage kan door dit effect van de VIB hoog uitvallen; letselschadeslachtoffers betalen vaak de maximale eigen bijdrage.


Kamerbrief 13 juli 2018 kenmerk 1380876-179250-Z.

In de huidige situatie ondervinden letselschadeslachtoffers onevenredige hinderdoor het feit dat de uitgekeerde schadevergoeding meetelt als vermogenin de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Daarom zonder ik letselschadevergoedingen uit van de vermogensinkomensbijtelling.

Meerdere overleggen met het Verbond van Verzekeraars, SlachtofferhulpNederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten hebben duidelijk gemaaktdat er knelpunten bestaan vanwege het feit dat de letselschadevergoedingen opdit moment meetellen als vermogen voor de VIB.Alle partijen geven aan dat dit als onrechtvaardig wordt ervaren. Immers, zostellen zij, is het geen ‘gewoon’ vermogen, maar een vervanging van verloren entoekomstig inkomen.

Om tegemoet te komen aan knelpunten die departijen hebben ingebracht, ben ik van plan letselschadevergoedingen, ook voormateriële schadevergoedingen vastgesteld na 10 oktober 20104, bij een ongevaldat verlies aan arbeidsvermogen tot gevolg heeft, uit te zonderen van de VIB.Hiervoor bestaat op dit moment nog geen grondslag in het Besluit langdurige zorgen het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.