Downloads

Hieronder vindt u belangrijke en veelgebruikte documenten, welke u kunt downloaden.

(wilt u de bestanden opslaan op uw computer, klik dan met uw rechtermuis knop op ‘download’ en kies ‘opslaan als …’)

Checklist dossier Letselschade    download
Deze  checklist is te gebruiken voor een letselschadeberekening van het  Verlies Verdienvermogen [VVM] (ook wel genoemd Verlies Arbeidsvermogen  [VAV]) in een Letselschadedossier (ex 6:107BW).
Checklist dossier Overlijdensschade   download
Deze checklist is te gebruiken voor een schadeberekening (ook wel  genoemd Berekening gederfd levensonderhoud) in een Overlijdensdossier  (ex 6:108BW) volgens de Nieuwe Rekenmethodiek.
Pensioenschademodel   download
Vele  aspecten bepalen of er in een dossier sprake is, of sprake kan zijn,  van pensioenschade. Het op voorhand inschatten of er in een dossier  sprake zou kunnen zijn van pensioenschade is daarentegen wel van groot  belang. Pensioenschade moet berekend worden en is meer dan de bekende  vuistregel 'pensioen is 10% van het verlies verdienvermogen'.
Het Pensioenschademodel, dat u hier kunt downloaden, is een  hulpmiddel voor u om in te schatten of er sprake zou kunnen zijn van  pensioenschade.
TLP 2017-05 Vermogen uit letselschade-uitkering   download
In dit artikel in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2017-05 - een uitgave van Sdu Uitgevers- gaan mevrouw Vera Waaijenberg* en de heer Ralf  Herbers** in op een uitkering uit hoofde van letselschade en de gevolgen  van deze uitkering voor Vermogen Box 3, vermogenstoets bij toeslagen en  Eigen Bijdragen WMO en WLZ.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.
** Fiscalist bij Rein advocaten en adviseurs
TLP 2017.04 VVM strafrecht versus civiel recht    download
In  dit artikel, verschenen in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk, nr. 4, 2017 – een uitgave van Sdu Uitgevers, gaan mevrouw Jessica Laumen* en mevrouw Vera Waaijenberg*  in op de wijze van VVM-schade begroten in een strafzaak zodat er geen  onevenredige belasting ontstaat.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige®
TLP 2015.01 Rekenkundige aspecten van het verlies arbeisdsvermogen bij letsel download
In dit artikel, verschenen in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk, nr. 1, 2015 - een uitgave van Sdu Uitgevers, gaat mevr. Jessica Laumen* in hoe in een berekening de toekomstschade bij letsel  vastgesteld wordt en welke factoren het totale, gekapitaliseerde bedrag beïnvloeden.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.
Verkeersrecht 2015-11 De Kern van letsel- en overlijdensschadeberekeningen: 'netto consumptief inkomen'   download
Dit artikel behandelt hoe op een eenduidige manier het netto consumptief inkomen, hetwelk ten grondslag ligt aan iedere schadeberekening bij letsel- en overlijdensschade, berekend moet worden mede in het licht van alle toe te passen heffingskortingen en toeslagen.
Verkeersrecht 2015- VR Kort 9 juli 2015 nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade in Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade download
Dit artikel van mr. H.M. Storm (bron TVP2015, afl. 2, p. 9-13) beschrijft de totstandkoming van de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade van de Letselschade Raad.
Verkeersrecht 2013.3, p.86-90   download
De Denktank Overlijdensschade is ontstaan omdat de toen dan toe gebruikelijke rekenmethode ex 6:108BW onbegrijpelijk was en geen recht doet aan de maatschappelijk ontwikkelingen. In dit artkel in Verkeersrecht 2013.3-32, p.86-90 wordt daar uitvoering op ingegaan.
Verkeersrecht 2013-11, p.409-411 download
Het begrip rekenrente heeft een andere betekenins bij schadeberekeningen ex 6:107BW en ex 6:108BW dan in bijv. financiele markten. Mevr. Jessica Laumen* gaat in dit artikel uitvoering in op Babylonische spraakverwarring rond rekenrente.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.
Notitie Denktank Overlijdensschade   download
De  Denktank Overlijdensschade is in 2009 begonnen zich over deze materie  te buigen en heeft op 19 november 2014 haar Notitie officieel opgeleverd  en overhandigd aan de staatscecretaris mr. F. Teeven en de voorzitter  van het Platform Letselschade mr. A. Wolfsen. Inmiddels in deze notitie  een Richtlijn van de Letselschade Raad geworden.
NIBUD: de kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene   download
Dit  rapport van het NIBUD is, tezamen met de Notitie Overlijdensschade van  de Denktank,  integraal onderdeel  van de Richtlijn van de Letselschade  Raad.
Perspectiefnota 2016 Toekomst Pensioenstelsel   download
brief van Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer met de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel.
Referentielonen jeugdigenschade/ kindschade    download
Voor jonge slachtoffers, die nog geen werkzaam hadden of soms zelfs  nog geen richtinggevende studie voor een evt. loopbaan waren begonnen,  is het opzetten van een hypothetische loopbaan erg lastig. Een  belangrijk hulpmiddel kan in een dergelijke casus zijn het inzetten van  gegevens van het CBS.
In bijgaand bestand een voorbeeld van de referentielonen van CBS, bijgewerkt t/m 2017.
Verkeersrecht 2016.2 p.42-48 Vergoeding voor letselschade: fiscaal (on)belast - mr. drs. E. Breedveld download
Na een schadevergoeding ex 6:107BW of 6:108BW is betrokkene/ zijn betrokkenen volgens de belastingwetgeving vermogend waarmee de vermogensrendementsheffing een rol gaat spelen. Dit artikel gaat in het begroten van dit onderdeel in de schadevergoeding (= de fiscale component) en staat stil van de actuele en in ontwikkeling zijnde wetgeving.
Vermogensbijtelling letselschadevergoeding (Tweede Kamer brief 2013)   download
Datum 26 juni 2013 Betreft Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO; de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn
Vermogensbijtelling letselschadevergoeding (Tweede Kamer brief 2016)
diverse stukken aangaande letselsschadevergoeding en vermogensrendementsheffing:
- 2012 letselschadeuitkering en vermogenstoets zogtoeslag en kindgebonden budget (min.Fin. 24-10-2012) download
- 2016 vragen Tweede Kamer download
 -2016 Tweede Kamer - kamervragen letselschadevergoeding belastingvrij download
- 2016 reactie Min.Fin. op conclusie van antwoord advocaat generaal download
Commissie Gelijke Behandeling - verkennend onderzoek bij letselschade   download
De  bevindingen van het verkennend onderzoek van CGB van september 2012  leiden tot de conclusie, dat bij de vaststelling van de omvang van  letselschade regelmatig wordt uitgegaan van een aantal stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen. Het onderwerp heeft ook in 2013 geleid tot vragen in de Tweede Kamer. download
Convenanten:
AWBZ Afkoop Regres 2011-2014   download
Op grond van artikel 65b, eerste lid AWBZ heeft een zorgverzekeraar  als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub b, van de AWBZ regresrecht op  de schadeplichtige voor de krachtens de AWBZ gemaakte kosten. Dat wil  zeggen dat de zorgverzekeraars de kosten van de aan hun verzekerde  verleende zorg kunnen verhalen indien het feit als gevolg waarvan de  verzekerde genoodzaakt werd AWBZ-zorg in te roepen, als een  onrechtmatige daad aan de schadeplichtige kan worden toegerekend en  waarvoor deze derhalve aansprakelijk is.
WAO 2011 download
WAO + ZW, Wajong, WAZ, WIA 2011-2014 download
AWBZ 2011-2014 download
WMO 2015-2016 download
IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen)
Enkele documenten terzake de IOW.
- 2006 IOW als nieuwe inkomensvoorziening download en het wetsvoorstel download
- 2007 maatregelen ter vereenvoudiging download
Pensioenakkoord - verhoging AOW-leeftijd   download
Dit  is het document van de Stichting van de Arbeid d.d. 4 juni 2010  inzake  de verhoging van de AOW-leeftijd zoals de sociale partners dat  overeengekomen zijn.
Rijtijdenbesluit 2002 EG 2002/15   download
Dit  is het rijtijdenbesluit van de Europese Gemeenschappen hetwelk bij  publicatie in het Staatsblad 2007-10 vervangen danwel aangepast wordt.
Rijtijdenbesluit 2006 EU 561/2006   download
Dit  is de Verordening inzak harmonisatie van voorschriften voor het  wegvervoer, dat ten grondslag ligt aan aan de publicatie in het  Staatsblad 2007-10.
Rijtijdenbesluit 2007   download
Op  Europees niveau zijn een aantal Verordeningen en Richtlijnen  vervaardigd, welke de arbeidstijden van personen die mobiele  werkzaamheden uitoefenen in het wegvervoer regelen. Deze regelingen zijn  overgenomen voor Nederland en gepubliceerd in het Staatsblad 2007-10.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.