Werkzaamheden en werkterreinen

Bij de arbeidsdeskundige staat een integrale visie voorop. Het doel  van de arbeidsdeskundige is het behoud en het herstel van de balans  tussen de mens, zijn werk en zijn inkomen. De arbeidsdeskundige doet dit  door een op het individu gerichte, praktische aanpak. Met deze aanpak (wat zijn de persoonlijke omstandigheden, de competenties, het inkomen) werkt de arbeidsdeskundige toe naar het optimaal benutten van het resterende werkvermogen op korte én lange termijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk en door arbeidsmarktonderzoek ander passend werk. Hij of zij voert de regie over het re-integratieproces, intervenieert in situaties die daarom vragen en zet mensen en/of middelen in om dit re-integratietraject  optimaal te laten verlopen. De arbeidsdeskundige bewaakt en adviseert daarbij over regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en/of polistechnische bepalingen. En adviseert alle actoren in het veld (werknemer, werkgever, verzekeraar, bemiddelaar, rechtelijke macht en overheid). De aanpak van de arbeidsdeskundige is om via maatwerkoplossingen het individu snel en duurzaam te laten terugkeren in het arbeidsproces en daarmee de financiële schadelast zo gering mogelijk te laten zijn.
Hij of zij heeft kennis van:

 • het functioneren van mensen in een beroep;
 • de eisen die arbeid aan mensen stelt;
 • het interpreteren van beperkingen.

De arbeidsdeskundige heeft als taak om de schadelast van werknemers en zelfstandigen (ten gevolge van inkomensverlies of arbeidsongeschiktheidsuitkering) door ziekte, gebrek of ongeval vast te  stellen en te beperken.

Werkzaamheden

De arbeidsdeskundige heeft een breed werkterrein. De werkzaamheden kunnen bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

 • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid
 • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen
 • het beoordelen van de re-integratieinspanning door de werkgever
 • het schatten van bedrijfsschade vanwege arbeidsongeschiktheid
 • het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • de beoordeling van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek
 • het treffen van maatregelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld
  • scholing, training, werkaanpassingen, voorzieningen en dergelijke
  • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie
 • de sociaal-gezondheidskundige begeleiding, gericht op re-integratie in het arbeidsproces
 • het beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving
 • het inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
 • het uitvoeren van opdrachten als getuige-deskundige omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.