Personenschade algemeen

Het algemene schadevergoedingsrecht is geregeld in BW afdeling 6.1.10. Deze afdeling is van toepassing op alle wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. Afdeling 6.1.10 BW betreft een algemene regeling van de schadevergoedingsverplichting en is derhalve steeds van toepassing.

Het schadevergoedingsrecht staat niet op zichzelf, maar is in zekere zin afhankelijk van het aansprakelijkheidsrecht. Het algemene doel van het aansprakelijkheidsrecht is het handhaven van aanspraken door bescherming te bieden tegen inbreuken of door het bieden van mogelijkheden tot herstel.

Het doel van het schadevergoedingsrecht is om het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie brengen alsof de schadetoebrengende gebeurtenis niet heeft plaats gevonden. Om te kunnen bewerkstelligen, dat het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie wordt gebracht alsof de schadetoebrengende gebeurtenis niet heeft plaats gevonden, wordt bij de vaststelling van de omvang van de te vergoeden vermogensschade een vergelijking gemaakt tussen de financiële situatie waarin het slachtoffer verkeert na de schadetoebrengende gebeurtenis en de situatie waarin hij/zij zonder deze gebeurtenis waarschijnlijk zou hebben verkeerd. Bij de vaststelling van de schade is niet van belang wat ‘normaal’ een doorsnee persoon als schade zou hebben geleden. De omvang van de schade is immers mede afhankelijk van toevallige en persoonlijke omstandigheden (leeftijd, levensstandaard, inkomen, vitaliteit en flexibiliteit) van het slachtoffer. Opgemerkt dient te worden dat bij het begroten van de schade wel rekening wordt gehouden met een persoonlijke predispositie van het slachtoffer; dat wil zeggen dat de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van het slachtoffer meegenomen wordt. Wanneer deze gesteldheid ook zonder ongeval parten zou hebben gespeeld, kan dit een schadeverlagende invloed hebben.

Op het beginsel zijn vele uitzonderingen van toepassing. Zoals redelijke toerekening (6:98 BW), voordeelstoerekening (6:100 BW), eigen schuld en schadebeperkingsplicht (6:101 BW), rechterlijke matiging (6:109 BW).

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.